Praktyka lekarza medycyny estetycznej: Dotacje unijne dla lekarzy – szansa na dofinansowanie inwestycji

Marcin Kibitlewski - Centrum Rozwoju Gospodarczego

 

 

Szansa na dofinansowanie inwestycji

Ruszająca perspektywa finansowa na lata 2014-2020 daje przedsiębiorcom wiele szans na nowe inwestycje. W ramach nowego budżetu Polska otrzyma 72,9 mld euro na realizację polityki spójności, w tym znaczna część środków przypadnie w udziale przedsiębiorcom. Wielkie szanse uzyskania dofinansowania mają gabinety medycyny estetycznej, salony kosmetyczne i kosmetologiczne. Sektor ten posiada szereg możliwości ubiegania się o wsparcie. Uzyskanie dofinansowania działalności w tym zakresie uzależnione jest od kilku czynników.

 

 

Jak to wyglądało dotychczas?

W dobiegającej końca perspektywie finansowej na lata 2007-2013 dotacje unijne podzielone były na Programy Operacyjne zarządzane na szczeblu krajowym oraz regionalnym. W ramach programów zarządzanych na szczeblu regionalnym (Regionalne Programy
Operacyjne w każdym z województw) firmy mogły uzyskać wsparcie inwestycyjne na zakup sprzętu, wyposażenia czy też pokrycie kosztów remontu oraz zakup lokalu nawet do wysokości 70% ponoszonych wydatków.

 

 

Przykładowe inwestycje - dotacje unijne dla lekarzy

Na stronie www.mapadotacji.gov.pl dostępny jest wykaz zrealizowanych dotychczas przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Jednym z projektów zrealizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego jest projekt
„Wzrost konkurencyjności Vita Monika Kubit poprzez utworzenie kosmetologicznego centrum szkoleniowego oraz wzrost jakości i zdolności usługowych w zakresie sprzedaży produktów kosmetycznych i wykonywania zabiegów rehabilitacyjno-kosmetycznych”, który uzyskał wsparcie unijne w wysokości ponad 421 tys. zł. Kolejnym przykładem jest projekt „Zakup innowacyjnych urządzeń kosmetycznych i fizjoterapeutycznych szansą na rozwój Esteticenter Medycyna Estetyczna Laseroterapia” zrealizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego o wartości dofinansowania przekraczającej 240 tys. zł. Są to jedynie wybrane przykłady zrealizowanych z sukcesem projektów przy wykorzystaniu wsparcia unijnego.

 

 

Jaka będzie nowa perspektywa finansowa?

W nowej perspektywie finansowej środki unijne nadal będą rozdzielane w ramach Programów Operacyjnych. Nowy podział funduszy wyodrębnia następujące programy operacyjne:

 

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) – jest to kontynuacja działań realizowanych w ramach funkcjonującego w poprzedniej perspektywie finansowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działania realizowane w tym programie skupiać się będą na szeroko rozumianych innowacjach: wsparciu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, wsparciu innowacji w firmach oraz zwiększeniu potencjału naukowo-badawczego.
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) – w ramach tego programu wspierana będzie m.in. promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.
  • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) – program jest kontynuacją znanego wcześniej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania z zakresu edukacji dotychczas zarządzane na szczeblu centralnym zostały ujęte w jednym, wyodrębnionym programie. W ramach POWER realizowane będą działania mające na celu m.in. aktywizację zawodową osób młodych, planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – wyodrębniony program dotyczący m.in. zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej będzie to podstawowa forma wsparcia przedsięwzięć realizowanych przez firmy. Każde z 16 województw będzie miało własny budżet w ramach wyodrębnionego, własnego RPO. Przedsiębiorcy, w tym gabinety medycyny estetycznej, salony kosmetyczne i kosmetologiczne, będą mogli skorzystać z dotacji na zakup sprzętu, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, a także na pokrycie kosztów zakupu i remontów budynków czy lokali. Podobnie jak miało to miejsce w obecnej perspektywie finansowej, dofinansowanie pokrywać będzie jedynie część poniesionych wydatków. W zależności od lokalizacji inwestycji w poszczególnych województwach i wielkości firmy dostępny będzie inny poziom dofinansowania – od 50% do 70% ponoszonych wydatków netto. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie wprowadzenie nowych produktów i usług zarówno w skali firmy, jak też w regionie. Dodatkowym warunkiem będzie wzrost zatrudnienia.

 

 

Kiedy ruszą pierwsze konkursy?

Z uwagi na fakt, iż trwają nadal prace nad określeniem szczegółowych zasad rozdzielania nowych środków oraz dokumentacją stosowaną w nowych konkursach, przewiduje się, że nabory wniosków z nowej perspektywy finansowej zostaną ogłoszone w połowie 2014 roku. Do tego czasu jest szansa na przygotowanie inwestycji – zaplanowanie nowej usługi (czym będzie się charakteryzować, czym będzie się wyróżniać od usług już oferowanych na rynku, jakie nakłady inwestycyjne są niezbędne do poniesienia, aby mogła być wdrożona).

Właściwe przygotowanie firmy do realizacji inwestycji pozwoli na szybszy start w wyścigu po pieniądze płynące z Unii Europejskiej. Dotacje będą rozdzielane w formie konkursu – ze złożonych wniosków w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wybierane będą te projekty, które spełnią najwięcej kryteriów. Najistotniejsze z nich to poziom wdrażanej innowacji i wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji inwestycji.

 

 

Gdzie szukać informacji?

Najrzetelniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne są na stronach internetowych instytucji rozdzielających dotacje. Najpopularniejszym źródłem informacji jest strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl, gdzie dostępne są informacje dotyczące aktualnych postępów we wdrażaniu programów. Wyodrębnioną stroną internetową w tym zakresie jest dodatkowo strona: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie poza informacjami o programach i wstępnymi wersjami dokumentów programowych dostępne są odnośniki do stron internetowych poświęconych poszczególnym programom. Każde z województw ma ponadto stronę internetową poświęconą wyłącznie danemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Programy te wdrażane są przez Urzędy Marszałkowskie lub wyodrębnione w tym celu instytucje.

 

 

Polecane artykuły:

Praktyka lekarza medycyny estetycznej - odpowiedzialność prawna lekarza
Praktyka lekarza medycyny estetycznej - fotografia kliniczna
Praktyka lekarza medycyny estetycznej - kto pyta, nie błądzi
Popularność zabiegów medycyny estetycznej w 2013 roku na świecie

 

 

Źródło:

Artykuł opublikowany dzięki uprzejmości magazynu Aesthetica.