Regulamin szkoleń

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach

 

OLLIE Szkolenia z Medycyny Estetycznej

 

§ 1. Organizator, sposób organizacji i tryb kształcenia

 

1. Organizatorem szkoleń i warsztatów pod nazwą „Ollie Szkolenia z Medycyny Estetycznej” jest firma OLLIE Company Oliwia Bożek z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 71/73 lok. 27, NIP: 526-234-32-87, REGON: 146817883. Dane kontaktowe: tel. 730 365 140, www.ollie.pl, adres e-mail: oliwia.bozek@ollie.pl

2. Ollie Company Oliwia Bożek, zwany później Organizatorem organizuje kursy medyczne w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

3. Siedziba nie stanowi centrum szkoleniowego. Szkolenia odbywają się na terenie placówek wynajętych. Szkolenia z uwagi na swoją specyfikę mogą się również odbywać w aulach wykładowych.

4. Kursy medyczne składają się z części teoretycznej i praktycznej.

5. Szkolenia teoretyczne obejmują komputerowe prezentacje slajdowe (projektor multimedialny, duży ekran) . Szkolenia mają charakter interaktywny, to znaczy po części wykładowej i praktycznej lub w jej trakcie istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji.

6. Część praktyczna kursów medycznych obejmuje ćwiczenie zabiegów objętych szkoleniem, pod nadzorem lekarza wykładowcy, na modelach.

7. Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym.

 

§ 2. Uczestnicy i warunki zgłoszenia

 

1. W szkoleniach i warsztatach proponowanych przez Organizatora mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się tytułem Lekarza lub Lekarza Stomatologa.

2. Uczestnikami szkoleń i warsztatów mogą być również pracownicy oraz współpracownicy Organizatora.

3. Informacje o kursach medycznych publikowane są w Internecie na stronie www.ollie.pl oraz są rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych. Sporadycznie informacje o szkoleniach publikowane są w prasie medycznej.

4. Zgłoszenia zamiaru udziału w warsztatach/szkoleniach można dokonywać w następujący sposób:

a) poprzez stronę internetową prowadzoną pod adresem: www.ollie.pl
b) telefonicznie pod numerem tel.: 730 365 140
c) mailowo pod adresem: kontakt@ollie.pl

5. Podstawą do rezerwacji szkolenia, czy warsztatu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego lub zawarcie indywidualnej umowy szkoleniowej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

6. Przekazanie Organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację programu szkolenia, ceny szkolenia/kursu, jak również warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

7. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń o udziale w szkoleniu/warsztacie oraz zawarciu umowy decyduje kolejność otrzymania zgłoszeń przez Organizatora.

8. Warunkiem uczestnictwa jest 100% wpłata należności za szkolenie/warsztat w terminie podanym lub uzgodnionym przez Organizatora.

 

§ 3. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

 

1. Dostęp do kursów medycznych jest nieograniczony.

2. O uczestnictwie w kursie medycznym decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.

3. Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed kuresem medycznym, na wydzielonym stanowisku recepcji kursu.

4. Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.

5. Podczas części teoretycznej kursu medycznego uczestnik otrzymuje materiały biurowe do prowadzenia własnych notatek, konspekt (jeżeli jest przewidziany przez prowadzącego).

6. Po zakończonym kursie medycznym uczestnik otrzymuje certyfikat oraz fakturę za wniesioną opłatę.

 

§ 4. Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa

 

1. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa tylko poprzez kontakt z osobą koordynującą nabór na dane szkolenie/warsztat, wskazana w internetowym systemie rezerwacyjnym lub/i w materiałach promocyjnych Organizatora, zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonej pod adresem:
www.ollie.pl

2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu, czy warsztacie należy zgłosić mailowo lub telefonicznie. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia drogą e-mailową.

3. Organizator zwróci 80% wpłaconej kwoty osobom, które odwołają swoje uczestnictwo co najmniej 10 dni przed jego rozpoczęciem. 20% wpłaconej kwoty Organizator zatrzymuje między innymi na pokrycie kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych dla danego uczestnika.

4. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż wskazany wyżej w ust. 3, lecz przed szkoleniem/warsztatem zwrot wpłaty nastąpi tylko w przypadku, gdy miejsce zostanie wykorzystane przez uczestnika zaproponowanego przez osobę rezygnującą. W innym przypadku osoba będzie mogła odbyć szkolenie w innym zaproponowanym terminie.

 

§ 5. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne

 

1. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program kursu medycznego (lub jego modyfikacje), który będzie realizowany w wyznaczonych wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminach i lokalizacjach.

2. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do ewentualnego opracowania graficznego i powielenia zawartość konspektu kursowego (lub jego modyfikacje).

3. Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.

4. Wykładowca jest zobowiązany do punktualności w wyznaczonych i podanych ramach czasowych.

5. Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, ażeby kurs medyczny oparty był na aktualnych osiągnięciach i wiedzy, a także prawach autorskich do przedstawianych materiałów.

6. Wykładowca jest zobowiązany prowadzić część teoretyczną kursu medycznego w kontakcie z uczestnikami, rezerwując czas na wyjaśnienie wątpliwości, na pytania i odpowiedzi, umożliwiając dyskusję w wybranym indywidualnie trybie, tj. w trakcie lub na zakończenie kursu. Wykładowca oraz treść kursu medycznego, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej dobrowolnej ankiecie wypełnianej przez uczestników.

7. Wykładowca oraz treść kursu medycznego podlegają obserwacji i ocenie kierownika naukowego.

 

§ 6. Sposób sprawdzania wyników kształcenia

 

1. Część teoretyczna kursu medycznego nie przewiduje formalnego sposobu indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy. Nabycie wiedzy jest weryfikowane przez wykładowcę podczas części praktycznej kursu medycznego.

 

§ 7. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia

 

1. Kursy medyczne wszystkich typów dokumentowane są po zakończeniu certyfikatem uczestnictwa wydawanym przez organizatora na podstawie listy obecności.

2. Na certyfikacie wyszczególniane są następujące informacje:

  • Imię i nazwisko kursanta
  • Tytuł kursu medycznego
  • Data i miejsce kursu medycznego
  • Podpis prowadzącego
  • Podpis kierownika naukowego
  • Nazwa organizatora
  • Informacje o akredytacji organizatora i kursu medycznego (m.in. liczba godzin/punktów edukacyjnych).

 

§ 8. Opłaty

 

1. Opłaty za udział w kursie medycznym opracowywane są przez organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia kursu.

2. Opłata obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne (w tym wynajem sali konferencyjnej/gabinetu, wynajem lub amortyzację urządzeń multimedialnych, materiały dydaktyczne, materiały biurowe do prowadzenia notatek, honorarium wykładowcy).

3. Wysokości opłat: zależy od typu kursu medycznego – wysokość opłaty podawana jest przy konkretnym kursie medycznym.

4. Zapłaty pełnej kwoty za udział w kursie medycznym należy dokonać w terminie nie później niż 10 dni roboczych przed kursem, po dokonaniu rezerwacji kursu medycznego, przelewem na rachunek bankowy Organizatora podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji oraz dostępne na stronie internetowej www.ollie.pl.

5. Rachunek bankowy Organizatora:

Bank Millennium 98 1160 2202 0000 0000 7118 4139
Tytuł przelewu: nazwa kursu medycznego wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz terminem kursu.
Dane do przelewu: OLLIE Company Oliwia Bożek, ul. Grójecka 71/73 lok. 27, 02-094 Warszawa

6. Po zaksięgowaniu opłaty uczestnik otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji. Uczestnicy, którzy z różnych przyczyn nie otrzymali potwierdzenia, a dokonali opłaty w prawidłowej wysokości we wskazanym terminie, zobowiązani są do jak najszybszego kontaktu z osobą koordynującą rekrutację z ramienia Organizatora.

7. Brak terminowej wpłaty opłaty za kurs medyczny powoduje rozwiązanie umowy o udział w kursie ze skutkiem natychmiastowym.

8. W przypadku, gdyby kurs medyczny nie odbył się z winy organizatora, cała kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona w ciągu 10 dni od daty odwołania kursu. Organizator nie zwraca kosztów kursu medycznego w przypadku, gdy nie odbyło się ono nie z powodu czynników niezależnych od Organizatora.

9. Ceny kursów medycznych obejmują: koszt kursu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt przerw kawowych. Nie obejmują kosztów dojazdów, czy ewentualnego zakwaterowania, chyba, że z oferty Organizatora będzie wynikało inaczej.

10. W przypadku kursów medycznych dedykowanych dla firm i zawarcia indywidualnej umowy szkoleniowej z Organizatorem obowiązywać będą indywidualne ustalenia, dotyczące zarówno opłat, jak i wszelkich działań organizacyjnych.

 

§ 9. Realizacja szkoleń/warsztatów i zmiana terminów

 

1. Warunkiem organizacji i przeprowadzenia szkolenia, czy warsztatu jest zebranie minimum 6 osobowej (w zależności od rodzaju zajęć) grupy uczestników. Informacje o ilości wolnych miejsc można uzyskać mailowo lub telefonicznie od osoby koordynującej organizację szkoleń/warsztatów.

2. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/warsztatu i zobowiązuje się powiadomić o tym uczestników nie później niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia/warsztatu. Uczestnik w pierwszej kolejności ma wówczas prawo do wyboru innego terminu lub innych zajęć z aktualnego kalendarium Organizatora. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie jest interesujący lub dogodny dla Uczestnika, możliwy jest zwrot wniesionej opłaty w wysokości nominalnej.

3. Odwołanie szkoleń/warsztatów przez Organizatora możliwe jest nie później niż na 7 dni przed ich terminem rozpoczęcia. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej, a uniemożliwiających odbycie zajęć w zaplanowanym terminie,
Organizator jest uprawniony do odwołania ich nawet w dniu ich rozpoczęcia. Organizator jest wówczas zobowiązany do poinformowania Uczestnika o najbliższym możliwym terminie zajęć z zagwarantowaniem pierwszeństwa uczestnictwa.

4. Z uwagi na chęć utrzymania wysokiego poziomu szkoleń i warsztatów oraz komfort Uczestników ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku wyczerpania miejsc na dany termin, lista uczestników zostanie zamknięta, a informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie www.ollie.pl. Osoby, które opłaciły udział w tych szkoleniach/warsztatach po zamknięciu listy uczestników, otrzymają możliwość przeniesienia na inny termin, w którym lista uczestników nie została jeszcze zamknięta, w zależności od wyboru Uczestnika.

5. Samodzielne filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć podczas szkolenia czy warsztatu jest zabronione.

6. Organizator nie wyraża zgody na rozpowszechnianie przez Uczestnika filmów, nagrań i fotografii z zajęć w jakiejkolwiek formie, ani w całości, ani we fragmentach.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość promocji partnerów Organizatora w trakcie szkoleń/warsztatów, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych kierowanych do Uczestnika za jego uprzednią zgodą.

 

§ 10. Odpowiedzialność

 

1. Ollie Company Oliwia Bożek zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

2. Ollie Company Oliwia Bożek ponosi odpowiedzialność za:

a) Należyte przygotowanie i zorganizowanie kursu medycznego lub programu;

b) Odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie;

c) Zgodności wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w informacjach, materiałach reklamowych dotyczących kursów medycznych lub programów firmy Ollie Company Oliwia Bożek.

6. Ollie Company Oliwia Bożek nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.

 

§ 11. Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe uczestników szkoleń/warsztatów przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniach lub warsztatach i ich prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów. Organizator gwarantuje uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych.

2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom, chyba, że Uczestnik wyrazi na to pisemną zgodę. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkoleń/warsztatów mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez
Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie spotkania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania zniżek, rabatów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla grup oraz stałych partnerów.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy w przebiegu działań rekrutacyjnych i organizacyjnych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów natury technicznej (np. związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci elektronicznych e-mailowych) oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
b) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;
c) szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora;
d) ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.)

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ollie.pl. Jeśli zmiany nastąpią w trakcie obowiązywania umowy, Organizator poinformuje o nich telefonicznie lub elektronicznie.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2013 roku.