Kontakt

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:

Oliwia Bożek - kontakt

Oliwia Bożek

BUSINESS MANAGER

-----------------------------

tel. 730 365 140

 

Nr konta bankowego:

Bank Millennium

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres:

kontakt@ollie.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nych danych osobowych dla ce­lów in­for­ma­cyj­nych, mar­ke­tin­go­wych oraz ko­mu­ni­ka­cji zwią­za­nej z użyt­ko­wa­niem strony www.ollie.pl przez centrum szkoleniowe OLLIE Company Oliwia Bożek.